TTD Logo
Bramhostavam Schedule
 
Sampangi Prakaram
For More Information about ustavam,contact:
Phone No.+91-0877-2264217
at TTD Public Relation Office,Tirupati
Toll Free No.155257
Ankurarpana and Senadhipati Utsavam are celebrated on the day preceding
the first day of Bramhotsavam.
First Dwajarohanam Pedda Sheshavahanam
Second Chinna Sesha Vahanam Hamsa Vahanam
Third Simha Vahanam Mutyapu Pandiri Vahanam
Fourth Kalpa Vruksha Vahanam Sarva Bhoopala Vahanam
Fifth Mohini Avataram Garuda Seva
Sixth Hanumantha Vahanam Swarna Ratham,Gajavahanm
Seventh Surya Prabha Vahanam Chandraprabha Vahanam
Eighth Rathostavam Aswa Vahanam
Ninth Pallaki Utsavam, Chakra
Snanam Golden Tiruchi
Ustavam
Dwajavarohanam