TTD Logo
Pravachanams and Chantings
CodeNo Description
P000001 GitaMakarandam
(SriVidyaPrakasanandagiri swami) Chapter I
P000002 GitaMakarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri swami) Chapter II
P000003 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter III
P000004 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter IV
P000005 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter V
P000006  Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter VI
P000007 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter VII
P000008  Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter VIII
P000009 Gita Makarandam m
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter IX
P0000010  Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter X
P0000011 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XI
P0000012 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XII
P0000013 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XIII
P0000014 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XIV
P0000015 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XV
P0000016 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XVI
P0000017 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XVII
P0000018 Gita Makarandam
(Sri Vidya Prakasanandagiri Swami) Chapter XVIII
P0000019 Srinivasa Kalyanam- Harikatha (Vangala Pattabhi Bhagavatar)